سخنرانی ها:

  • گزیدۀ سخنرانی جناب آقای دکتر رامتین خسروی در جلسۀ مورخ 30/3/97شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی : دریافت
  • خلاصۀ مطالب ارائه شده توسط آقای دکتر مسعود شریعت پناهی درجلسه 26/2/97 اردیبهشت ماه کرسی یونسکو در آموزش مهندسی: دریافت
  • مطالب ارائه شده توسط جناب آقای دکتر محمود شاه آبادی در خصوص موضوع  ارتقای کیفیت آموزش مهندسی در پردیس دانشکده های فنی، در جلسه 29/1/97 شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی : دریافت
  • خلاصه سخنرانی دکتر رضا کراچیان؛ استاد و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 25/7/1397. دریافت


670 بازدید