کلیپ ها

   سخنرانی آقای دکتر سلطانی در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی،   هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش  مهندسی   در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر سهراب پور در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر معماریان در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر حجازی در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر فراستخواه در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای مهندس ابطحی در سومین جلسه مشترک  شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
 ساماندهی راهنمای درس (دانلود)                                                            
 ساماندهی دستاوردهای برنامه (دانلود)
 سخنرانی آقای دکتر فرجی دانا در دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
 سخنرانی آقای دکتر توفیقی در دومین جلسه مشترک شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
 سخنرانی آقای دکترشکرچی زاده در دومین جلسه مشترک  شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
 سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری در دومین جلسه مشترک  شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
   سخنرانی آقای دکتر معماریان در دومین جلسه مشترک شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)

570 بازدید