اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور از مهرماه امسال در دورۀ «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی» اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

طرح ایجاد دورۀ جدید «کارشناسی ارشد آموزش مهندسی»، که توسط کرسی یونسکو در آموزش مهندسی ارایه شده است، پس از تصویب دانشکده فنی و دانشگاه تهران، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز تایید و اجرای آن به‌دانشگاه تهران ابلاغ شد. این دوره، برای اولین بار در کشور، در مهرماه 1398، با پذیرش 10 دانشجو، از بین دانش‌آموختگان کارشناسی مهندسی، در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز به‌کار خواهد کرد.

هدف دورۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی، تربیت کارشناسان کارآزموده و دارای صلاحیت در امر آموزش، برای دانشگاه و صنعت است. دانش‌‌آموختگان این دوره از توانایی‌های زیر برخوردار می‌شوند:

-         برنامه‌ریزی آموزش مهندسی در دانشگاه و صنعت

-         ساماندهی، مدیریت و نظارت بر اجرای بایسته برنامه‌های آموزشی

-         مستند سازی و مدیریت اطلاعات آموزش مهندسی

-         کنترل کیفیت برنامه‌های آموزش مهندسی

دانش‌آموختگان این دوره می‌توانند، با ‌عنوان «کارشناس آموزش مهندسی»، در مراکز آموزش عالی و صنعت، امور مربوط به‌برنامه‌ریزی، ساماندهی، هدایت اجرا، ارزیابی و مستندسازی برنامه‌های آموزشی را انجام دهند. از دیگر توانایی‌های این دانش‌آموختگان، انجام پژوهش‌های سازمان یافته در مورد چالش‌های آموزش مهندسی، در دانشگاه‌ها و صنعت کشور است. این کارشناسان همچنین به‌عنوان رابط و تسهیل کننده‌ای کارآمد، بین دانشجویان، اعضای هیأت علمی، کارکنان اداری و مرکز آموزشی، عمل خواهند نمود.  اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی، از مهرماه 1398، در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران به‌‌اجرا درخواهد آمد. برنامۀ مصوب این دوره آموزشی، از اینجا قابل دستیابی است. پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی، فقط برای دانشکده فنی دانشگاه تهران صورت می‌گیرد. گزارش توجیهی دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی را نیز می توانید از اینجا دریافت کنید.


458 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی