کارگاه آموزشی "جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی" در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن برگزار شد.
کارگاه آموزشی "جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی" در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن برگزار شد.
15 آبان 1396

برگزاری کارگاه آموزشی " جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی"
برگزاری کارگاه آموزشی " جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی"
7 آبان 1396


سومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
سومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس ۲ دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
26 مهر 1396

دومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
دومین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
22 مهر 1396

اولین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
اولین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس ۲ دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
19 مهر 1396


برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی
برگزاری دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی
17 مهر 1396