کارگاه های آموزش فرایند ارزشیابی

....................................

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی چندین کارگاه‌ آموزشی در زمینۀ ارزیابی و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزش مهندسی طراحی و اجرا نموده است. این کارگاه‌ها در سطح ملی و با همکاری موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، عرضه می‌شود. ذینفعان اصلی این کارکاه‌ها، اعضای هیأت علمی عضو گروه‌های ارزیابی درونی برنامه‌های آموزش مهندسی و اساتید و کارشناسان عضو تیم ارزیابی برونی موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، هستند.

کارگاه 1: ارزشیابی آموزش مهندسی

کارگاه 2: تدارک هدف‌ها و دستاوردها

کارگاه 3: سازوکار ارزیابی درونی

کارگاه 4: تحلیل داده‌های ارزیابی درونی

کارگاه 5: ارتقای کیفیت برنامه آموزشی

کارگاه 6: ارزیابی برونی برنامه‌های آموزس مهندسی


123 بازدید
<strong><span style="color:#0033cc;font-size:x-large;">کارگاه های آموزش فرایند ارزشیابی</span></strong>