کلیپ ها

...   سخنرانی آقای دکتر سلطانی، استاد  دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و  رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه شهید بهشتی در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر سهراب پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مشاور بنیاد ملی نخبگان در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر معماریان، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر حجازی، استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر فراستخواه، استاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
   سخنرانی آقای مهندس ابطحی، عضو هیأت‌علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در سومین جلسه مشترک  شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
    ساماندهی راهنمای درس (دانلود)                                                            
    ساماندهی دستاوردهای برنامه (دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر فرجی دانا، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و مشاور رئیس جمهور در امور علمی و آموزشی در دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر توفیقی داریان، استا د دانشکده مهندسی شیمی   دانشگاه تهران و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در دومین جلسه مشترک   شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی  یونسکو   در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
   سخنرانی آقای دکترشکرچی زاده استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری استاد دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه شهید بهشتی در دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو   در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
   سخنرانی آقای دکتر معماریان استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در دومین جلسه مشترک شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در تاریخ   95/08/26 (دانلود)

1846 بازدید