سخنرانی ها:

 • مجموعه ارائه ها و سخنرانی ها در جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(بصورت الکترونیک)، 99/8/28

     خیرمقدم

 •       دکتر ناصر سلطانی، رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 •       فایل صوتی ، (   4 دقیقه)

     وزارت علوم و آموزش مهندسی

 •         دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 •       فایل صوتی، (  11 دقیقه)

     گزارش فعالیت های فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 •         دکتر محمود یعقوبی، مدیرمسئول فصلنامه آموزش مهندسی ایران
 •       فایل صوتی، ( 8 دقیقه)

     گزارش فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران

 •         دکتر علی اشرفی زاده، نایب رئیس انجمن آموزش مهندسی ایران
 •       فایل صوتی، ( 10 دقیقه)

     گزارش فعالیت های انجمن آموزش مهندسی ایران

 •         دکتر محمدرضا حائری یزدی، نایب رئیس انجمن آموزش مهندسی ایران
 •       فایل صوتی، ( 6 دقیقه)

      گزارش فعالیت های کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

 •         دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
 •       فایل صوتی، (   دقیقه)


 • خلاصه سخنرانی دکتر رضا کراچیان؛ استاد و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 25/7/1397. دریافت

 • گزیدۀ سخنرانی جناب آقای دکتر رامتین خسرویدر جلسۀ مورخ 97/03/30 شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی :دریافت

 • خلاصۀ مطالب ارائه شده توسط آقای دکتر مسعود شریعت پناهی درجلسه 97/02/26 اردیبهشت ماه کرسی یونسکو در آموزش مهندسی: دریافت

 • مطالب ارائه شده توسط جناب آقای دکتر محمود شاه آبادی در خصوص موضوع ارتقای کیفیت آموزش مهندسی در پردیس دانشکده های فنی، در جلسه 97/1/29 شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی : دریافت


1644 بازدید
سخنرانی ها: