امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و سازمان نظام مهندسی معدن ایران؛ 92/4/2

در خواست امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و سازمان نظان مهندسی معدن ایران در تاریخ 92/3/5 برای این انجمن ارسال شد. درخواست مذکور مورد موافقت قرار گرفت و تفاهم نامه در تاریخ 92/4/2 به امضای طرفین تفاهم نامه (دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و مهندس هرمز ناصرنیا، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن) ایران رسید.

متن تفاهم نامه


366 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
امضای تفاهم نامه همکاری میان کرسی و سازمان نظام مهندسی معدن ایران؛ 92/4/2