تصویب پیشنهاد مرکز ارزیابی دانشگاه تهران درخصوص برگزاری دوره " کارشناسی ارشد ارزشیابی آموزشی"؛ 93/7/22

به دنبال تصویب پیشنهاد مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران درخصوص برگزاری دوره "93/6/23"، این دوره در تاریخ 93/6/23 توسط شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و در تاریخ 20/7/93 توسط شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مورد تصویب قرار گرفت.

صورتجلسه


516 بازدید
نظر شما چیست
 captcha