امضای قرارداد طرح پژوهشی با عنوان " کارایی سنجش علمی براساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی - مهندسی"؛ 94/10/30

قرارداد طرح پژوهشی با عنوان "کارایی سنجش علمی براساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی - مهندسی" میان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (کار فرمای طرح) و مهندسی صادق جلالی(مجری طرح) منعقد و به امضای طرفین رسید. مدت زمان اجرای طرح، از تاریخ 94/11/1 تا 95/4/1 است.

460 بازدید
نظر شما چیست
 captcha