پویش علمی شو! کرسی یونسکو در ترویج علم؛ فروردین 1399

با توجه به شرایط شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور، کرسی یونسکو در ترویج علم با مشارکت تعدادی از نهادهای علمی و فرهنگی از جمله برخی از انجمن های علمی در راستای مسئولیت علمی- ترویجی خود، به منظور مقابله با اخبار غیرعلمی، پویشـی را به نام "#علمی_شو" راه انـدازی نموده است. این پویش با هـدف جایگزینی اندیشه و رفتار صحیح علمی به جای هراس از بحران کرونا در جامعه راه اندازی شده است. گزارش این پویش از اینجا قابل دریافت است. همچنین مطالب علمی مورد اشاره در گزارش نیز از اینجا قابل مشاهده است.

590 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
پویش علمی شو! کرسی یونسکو در ترویج علم؛ فروردین 1399