ارائه پیشنهاد اجرای دوره بین المللی کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

پس از اجرای موفق دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی در دانشگاه تهران و لزوم گسترش همکاری های بین المللی در سطح دانشگاه تهران و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، طرح ارائه دوره بین المللی کارشناسی ارشد آموزش مهندسی در جلسه الکترونیک با حضور اعضای زیر مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که در تاریخ 19 شهریورماه 99 برگزار شد، مقرر شد مشروحی از موارد مورد بحث شامل اهداف دوره، زمان بندی اجرای دوره، محتوا و پیامدها، زبان دوره، رویکرد آموزشی دوره، مزایا و ارائه دانشنامه به افراد و هزینه های دوره تدوین گردد. (مشاهده فلایر معرفی دوره)

اعضای شرکت کننده در جلسه:

- دکتر حسین معماریان ؛رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

- دکتر عباس بازرگان؛ عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

- دکتر نسرین فخری؛ مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یونسکو

- دکتر مریم سلطان زاده؛ سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

دکتر محمد مکملی؛ معاون امور بین الملل دانشکده فنی دانشگاه تهران


500 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
 ارائه پیشنهاد اجرای دوره بین المللی کارشناسی ارشد آموزش مهندسی