سخنرانی ساز و کار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی، با تأکید بر آموزش مهندسی؛ 25 فروردین 1400

سخنرانی با موضوع «ساز و کار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی، با تأکید بر آموزش مهندسی» در روز 25 فروردین ماه و در ادامه جلسه ماهیانه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی برگزار شد و خانم دکتر قارون، معاون اجرایی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مطالب ارزشمندی را در خصوص ابعاد مختلف پیمایش دانش آموختگان در ایران ارائه کردند. فایل پاور پوینت سخنان ایشان از اینجا قابل دریافت است.


429 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
سخنرانی ساز و کار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی، با تأکید بر آموزش مهندسی؛ 25 فروردین 1400