کارگاه آموزشی الکترونیکی: پژوهش در آموزش مهندسی؛ 31 شهریور 1400

انجمن آموزش مهندسی ایران، کارگاه آموزشی پژوهش در آموزش مهندسی  را در روز چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400 از ساعت 10الی12 توسط  دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران، عضو هیأت مدیره انجمن و عضو شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی برگزار می کند.

هدف کلی کارگاه: 

در این کارگاه، شرکت کنندگان با دیدگاه های زیربنائی معرفت شناسی انجام پژوهش در آموزش مهندسی آشنا می شوند. علاوه بر آن، ضمن آشنایی با روش های تحقیق کمی، کیفی و آمیخته، چگونگی استفاده از آن ها را برای بررسی مسایل مربوط به سیستم های آموزش مهندسی مورد نظر قرار می دهند.

هدف های ویژه: 

در پایان کارگاه از شرکت کنندگان انتظار می رود:

1. دیدگاه های زیربنائی معرفت شناسی و نقش آن ها را در انتخاب روش تحقیق در آموزش مهندسی بیان کنند.

2. چگونگی یافتن مسائل نظام آموزش مهندسی را برای انجام پژوهش از طریق انتخاب یک رویکرد منظم شرح دهند.

3. روش های مناسب تحقیق در آموزش مهندسی را بر حسب نوع داده ها بیان کنند و در عمل، کاربرد آن ها را مشخص نمایند.

4. چگونگی تحلیل وضعیت موجود و مطلوب نظام آموزش مهندسی ایران را شرح دهند و نحوه پی بردن به مسائل و نیازهای این نظام را برای انجام پژوهش به ویژه اقدام پژوهی و دانش پژوهی در تدریس-یادگیری به وسیله هأئت علمی را مورد بحث قرار دهند.

5. موانع ساختاری، سازمانی و انسانی انجام پژوهش در آموزش مهندسی را در سطح دانشگاه بحث کنند و چگونگی برنامه ریزی برای تدوین طرح های پژوهشی در آموزش مهندسی را بحث کنند. 

 شرایط شرکت کنندگان:

الف)عضو هیأت علمی دانشکده های فنی و مهندسی

ب) عضو انجمن آموزش مهندسی ایران

پ) تبت نام به موقع در کارگاه (حداکثر تعداد شرکت کنندگان 30 نفر)

علاقه مندان برای حضور در کارگاه از اینجا ثبت نام نمایند.


418 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
کارگاه آموزشی الکترونیکی: پژوهش در آموزش مهندسی؛ 31 شهریور 1400