نظارت کرسی بر فرآیند اجرایی پرکردن پرسشنامه ارزیابی کیفی درونی یکی از برنامه های آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

ارزیابی کیفی درونی برنامه آموزشی رشته خط و سازه های ریلی دانشگاه علم و صنعت، با همکاری شاخه انجمن آموزش مهندسی دانشگاه علم و صنعت وارد فاز پرکردن پرسشنامه های ارزیابی کیفی گردید. در جلسه ای که مورخ 12 آذرماه 99 با حضور رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو گروه خط و ساز ه های ریلی(جناب آقای دکتر ذاکری)، رئیس دانشکده مهندسی راه آهن (جناب آقای دکتر یقینی)، جناب آقای دکتر معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه تهران) و سایر اعضای کارگروه ارزیابی کیفی گروه خط برگزار شد، بر اهمیت انجام ارزیابی کیفی برنامه های آموزشی تاکید گردید و جناب آقای دکتر معماریان، پرسشنامه های الکترونیکی تهیه شده را مورد بررسی قرار دادند و پیشنهادات اصلاحی را ارائه نمودند.256 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
نظارت کرسی بر فرآیند اجرایی پرکردن پرسشنامه ارزیابی کیفی درونی یکی از برنامه های آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران