فیلم سخنرانی دکتر رضا منیعی با عنوان «سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان، در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور»

وبینار با عنوان «سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان، در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور» توسط دکتر رضا منیعی، عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در تاریخ 29 دی ماه برگزار شد. ایشان در سخنانشان نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش خود و همکاران را در خصوص موضوع ذکر شده بیان کردند و در انتها به پرسش های حضار پاسخ دادند. در انتها هم لوح تقدیر از طرف رئیس کرسی به ایشان تقدیم شد.

فیلم سخنرانی


240 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
فیلم سخنرانی دکتر رضا منیعی با عنوان «سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان، در مراکز آموزش فنی و مهندسی کشور»