برگزاری وبینار با موضوع «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی»؛ چهارشنبه 27 بهمن

وبینار با عنوان «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی» توسط کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و با همکاری شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران در روز 27 بهمن ماه برگزار شد. در این وبینار  دکتر جعفر توفیقی،استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم، دکتر فرهاد ابراهیم آبادی، دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی و دکتر سیده مریم حسینی لرگانی، عضو هیأت علمی و مدیرگروه نوآوری های آموزشی و درسی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی به ارائه مطالبی در خصوص معرفی کتاب «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی» و تشریح فصل های مختلف آن پرداختند. فیلم مطالب ارائه شده توسط دکتر توفیقی از اینجا قابل دریافت است.

خرید کتاب202 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برگزاری وبینار با موضوع «راهنمای تدوین دوره های آموزشی برونداد محور در حوزه مهندسی»؛ چهارشنبه 27 بهمن