اولین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی در پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد؛ 96/7/19

اولین روز دوره آموزشی توسعه مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی با حضور بیش از 20 نفر از اعضای هیات علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سالن شورای ساختمان مرکزی (واقع در خیابان کارگر شمالی)، برگزار شد. این کارگاه آموزشی با سرپرستی ریاست کرسی، طبق برنامه ارائه شده از سوی ایشان در دو نوبت صبح و بعدازظهر به اجرا درآمد. رئوس مطالب مطرح شده در این کارگاه به شرح زیر است :

نوبت صبح :

موضوع : تدارک تدریس هدفدار:

  • هدف از ارائه یک درس چیست؟
  • دانشجویان پس از پایان درس چه باید بدانند یا قادر به انجام چه باشند؟
  • چه فعالیت هایی برای دستیابی به این هدف ها لازم است؟

نوبت بعد از ظهر :

موضوع : تدریس دانشجو محور :

  • بهترین یادگیری چگونه حاصل می شود؟
  • سبک یادگیری و تدریس کدامند؟
  • آموزش دانشجو محور چیست؟
  • یادگیری فعال یعنی چه و چگونه محقق می شود؟

662 بازدید
نظر شما چیست
 captcha