ارایه سخنرانی تحت عنوان " آموزش مهندسی معدن در ایران"؛ 94/3/3


ارایه سخنرانی توسط دکتر معماریان ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، در سازمان زمین شناسی و تحقیقات معدنی کشور، به مناسبت هفته معدن، تحت عنوان " آموزش مهندسی معدن در ایران."


604 بازدید
نظر شما چیست
 captcha