ملاقات با مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران؛ 94/6/31


جلسۀ نحوۀ همکاری کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، سرکار خانم استر کیش لاروش، در محل دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، واقع در مجموعه سعد آباد، برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر معماریان ضمن برشمردن اهداف و ساختار کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از زمان افتتاح کرسی تاکنون را عرضه نمودند. در ادامه، دکتر بازرگان زمینه‌های محتمل همکاری‌های مشترک، برای گسترش فعالیتهای کرسی به‌کشورهای منطقه را، که در نهایت منجر به‌ایجاد مرکز منطقه‌ای آموزش مهندسی خواهد شد، تشریح نمودند. از نظر ایشان، سه زمینۀ اصلی که در ابتدا می‌توان فعالیت‌های مشترک را برروی آنها متمرکز نمود، عبارتند از:

-         ایجاد شبکۀ منطقه‌ای پژوهش در آموزش مهندسی، بین دانشگاه های مهندسی منطقه

-         برگزاری دوره کارشناسی ارشد ارزشیابی آموزشی، برای متقاضیان در سطح منطقه

-         برگزاری کارگاه های آموزشی، برای ارتقای حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشورهای منطقه

خانم لاروش، ضمن استقبال از پیشنهادات ارایه شده، انجام اینگونه فعالیت‌ها را در راستای اهداف دفتر منطقه‌ای یونسکو دانستند و مقرر نمودند مراتب در هر سه زمینه فوق، پیگیری شود. سرکار خانم مهندس هدی جابریان، مسئول بخش آموزش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و سرکار خانم مهندس شیربان، کارشناس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی هماهنگی‌های لازم را در این مورد به‌انجام خواهند رساند. در پایان مقرر شد چکیده برنامه مصوب کارشناسی ارشد ارزشیابی آموزشی، به‌همراه خلاصۀ پیشنهاد کرسی برای ایجاد شبکه منطقه‌ای آموزش مهندسی، برای دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ارسال شود.

          


806 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:large;color:#3366ff;"><strong>ملاقات با مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران؛ 94/6/31</strong></span>