برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی در دانشگاه شیراز؛ آبان 1394

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی  روزهای 18 و 19 آبان ماه در دانشگاه شیراز برگزار شد. کلیه اطلاعات مربوط به برگزاری این  کنفرانس، به همراه سخنرانیهای کلیدی و دیگر مقالات عرضه شده در کنفرانس و همچنین مطالب مطرح شده در میزگرده، در وبگاه کنفرانس به آدرس (isee.ir)، قابل بازیابی است. از طرف کرسی یونسکو در آموزش مهندسی دو مقاله در این کنفرانس ارایه شد. در مقاله کلیدی "ارتقای جایگاه طراحی در آموزش مهندسی ایران" دکتر معماریان راهکارهایی برای توجه بیشتر به این وجه مهم آموزش مهندسی ارایه دادند.  ایشان در مقاله ای دیگر به نام "کرسی یونسکو در آموزش مهندسی"، به معرفی هدفها، ساختار و دامنه فعالیت‌های این کرسی پرداختند.

               
  


757 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:small;color:#000000;"><strong>برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی در دانشگاه شیراز؛ آبان 1394</strong></span>