دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در پردیس مرکزی دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. 95/8/26

دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی مورخ 95/08/26 در پردیس مرکزی دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. 

صورتجلسه ( pdf)

فیلم سخنرانی آقای دکتر فرجی دانا در خصوص چالش های آموزش مهندسی (کلیک)

فیلم سخنرانی آقای دکتر توفیقی درخصوص بین المللی سازی آموزش مهندسی (کلیک)

فیلم سخنرانی آقای دکتر شکرچی زاده در خصوص صنعت و آموزش مهندسی (کلیک)

فیلم سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری در خصوص ابتکار عمل مهندسی در یونسکو(کلیک)

فیلم سخنرانی آقای دکتر معماریان در خصوص فعالیتهای کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (کلیک)

          


718 بازدید
نظر شما چیست
 captcha