رونمایی از سند آموزش 2030 سازمان ملل متحد؛ 95/9/20

                                                                                                                                              

نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه آموزش 2030 در ایران، در تاریخ 20 آذرماه 1395، در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار شد. در این نشست، که توسط کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد، از سند ملی آموزش 2030 رونمایی شد. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تهیه این سند مشارکت فعال داشته است. در همین راستا، وظیفه تشکیل و راهبری کمیته 4ب، با هدف تهیه سند "توسعه همکاریهای بین المللی در آموزش مهندسی"، به کرسی یونسکو در آموزش مهندسی محول شد.

سند آموزش 2030 هدف چهارم از دستورکار سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار است. این سند، با عنوان "دگرگون ساختن جهان ما"، در سپتامبر 2015 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این دستورکار شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشۀ راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایدار، برای 15 سال آینده ترسیم می کند. بیانیه مربوط به هدف چهارم این دستور کار، که در بارۀ آموزش 2030 است، در ماه می 2015 در مجمع جهانی آموزش، که در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، به تصویب رسید. شعار اصلی این بیانیه "به سوی آموزش و یادگیری مادامالعمر و با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه" درنظر گرفته شده است.


728 بازدید
نظر شما چیست
 captcha