سخنرانی رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در " نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی"؛ 97/2/19

رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، در میزگرد " درس هایی از تجربه ارزشیابی آموزش مهندسی: تأسیس موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی در ایران" که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه و روز اول "نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی" در دانشگاه الزهرا برگزار شد حضور یافتند. ایشان بعنوان عضوی از میزگرد، در خصوص "ساختارسازی برای ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی ایران" با شرکت کنندگان به بحث و گفتگو پرداختند.

   


845 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<p><span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>سخنرانی رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در " نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی"؛ 97/2/19</strong></span></p>