دورۀ آموزشی چهار روزه "توسعه مهارت های یاددهی-یاگیری اعضای هیأت علمی"؛ 23 الی 26 شهریور 98

دورۀ آموزشی چهار روزه "توسعه مهارت های یاددهی-یاگیری اعضای هیأت علمی"، با هدف توسعۀ حرفه‌ای اعضای هیات علمی، با مشارکت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، دفتر ارزیابی کیفیت دانشکده فنی و شاخه انجمن در دانشگاه تهران، از 23 تا 26 شهریورماه  سال 98 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. مدرس این دوره دکتر حسین معماریان، استاد دانشکدۀ فنی و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی بوده است. در 8 کارگاه آموزشی این دوره، تعداد 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، 7 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران شرکت داشتند. 

دیدگاه شرکت کنندگان شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه علم و صنعت در خصوص این دوره را می توانید از اینجا  دریافت کنید.

فیلم کوتاه از دوره 

 

   

 

 685 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
دورۀ آموزشی چهار روزه "توسعه مهارت های یاددهی-یاگیری اعضای هیأت علمی"؛ 23 الی 26 شهریور 98