نوروز 1401 مبارک
1 فروردین 1401آونگ، پادکستی در حوزه آموزش مهندسی
پادکست، رسانه ای است در حال رشد بین عموم مردم جهان و خصوصاً جوانان. در ایران نیز استقبال از این رسانه صوتی در سالیان اخیر گسترش یافته است.
5 اسفند 1399