ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، سخنران کلیدی سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت؛ 97/11/2

این کنفرانس در تاریخ 97/11/2 برگزار شد و «چالش‌های ارتباط دانشگاه با صنعت» عنوان سخنرانی دکتر معماریان در این کنفرانس بود، که در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران برگزار شد. محتوای این سخنرانی بر پاسخگویی به‌سوالات زیر متمرکز شده بود. ارتباط دانشگاه و صنعت در دنیای مدرن چگونه باید باشد؟ موانع ارتباط موثر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺻﻨﻌﺖ کشور چیست؟ راهکارهای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت کدامست؟ آموزش مهندسی برای تعمیق این ارتباط چه قدم‌هایی باید بردارد؟ اقدامات صنعت برای گسترش ارتباط با دانشگاه کدامست؟ تا چه حد رابطۀ دانشگاه و صنعت نفت محقق شده است؟ وبگاه کنفرانس

          


786 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<p dir="RTL"><span style="color:#000000;font-size:small;"><strong>ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، سخنران کلیدی سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت؛ 97/11/2</strong></span></p>