مشارکت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در فعالیت های ویژه دهمین سال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 98/2/25

انجمن آموزش مهندسی ایران به مناسبت دهمین سال تأسیس این انجمن، 100 فعالیت متنوع را در قالب 10 برنامه کلیدی اجرا می کند. برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها برعهده 10 نفر از متخصصین است که به عنوان دبیران برنامه ها، هر یک، مسئولیت اجرای 10 برنامه متناسب با تخصص خود را برعهده دارند. " تدوین گزارش هایی در خصوص 10 اقدام برجسته برای ارتقای آموزش مهندسی ایران" یکی از برنامه ها است که دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و عضو هیأت مدیره انجمن، دبیر آن برنامه است.

736 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-size:small;color:#000000;"><strong>مشارکت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در فعالیت های ویژه دهمین سال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران؛ 98/2/25</strong></span>